Reklama

Studie: Vliv hořčíku na stres a soustředění

V dnešní době je psychická zátěž pro většinu lidí každodenním jevem. Neprojevuje se pouze v podobě pozitivního stresu, který člověka aktivizuje a někam posouvá, ale stále více ?se objevuje také v podobě chronického traumatického stresu, který je pro lidský organizmus velmi destruktivní.

Chronický stres vede k narušení normální činnosti těla a zvýšení energetických nároků organizmu. Při dlouhodobé psychické zátěži dochází velmi často ?ke zvýšení krevního tlaku, oběhovým poruchám a svalového napětí, k rozvoji katabolismu, ztrátám svalové hmoty, narušení regulace metabolizmu glukózy, oslabení imunitního systému, úbytku nervových buněk, ale i ke zrychlení procesu stárnutí, poruchám trávení, vzniku revmatických onemocnění a k mnoha dalším zdravotním problémům.

Účinky psychického stresu tedy není dobré podceňovat a bagatelizovat, protože patří ?k nejsilnějším faktorům, negativně ovlivňujícím zdraví. Jedním z přirozených ochránců organizmu nejen v době stresu je hořčík, který plní roli v prevenci i terapii různých nemocí. Hořčík například předchází únavě, bolestem hlavy, snížení koncentrace a pozornosti, nervové podrážděnosti, depresi.

Jaký vliv má hořčík na stres a soustředění, zkoumala studie >>Vliv konzumace minerální vody z přírodního léčivého zdroje Magnesia Extra na vnímání stresu a soustředění< Výsledky studie ukázaly, že po 14denní konzumaci minerální vody s vyšším obsahem hořčíku Magnesia Extra se statisticky významně zlepšila reakce organizmu na psychický stres ?a významně se zlepšilo soustředění a pozornost účastníků studie. Statisticky významnějších výsledků dosáhly ženy než muži.

Čtrnáctidenní hořčíková kúra

Reklama

Studie >>Vliv konzumace minerální vody z přírodního léčivého zdroje Magnesia Extra na vnímání stresu a soustředění<< probíhala v období od září do prosince 2017 na Ústavu ochrany a podpory zdraví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Nejvíce měření proběhlo od konce září do poloviny listopadu, výsledky tedy nebyly ovlivněny předvánočním shonem. Podobné výsledky by vyšly v průběhu celého roku, i pokud by například v období zimních či letních prázdnin a dovolených byly významně jiné podmínky. Tato období tvoří pouze malou část roku a z hlediska designu studie je v podstatě jedno, ?ve kterém ročním období probíhala.

Zvláště vyšší obsah přírodního hořčíku má Magnesia Extra, která patří mezi silně mineralizované vody (její celková mineralizace je 2201 mg/l). Hořčíku obsahuje 312 mg/l (jedna láhev o objemu 700 ml tak představuje 58 % referenční hodnoty příjmu hořčíku ?na den), k tomu má velmi nízký obsah sodíku (jen 5,3 mg /l). Díky tomuto unikátnímu poměru hořčíku a sodíku je vhodným řešením pravidelného doplňování hořčíku do těla. Účastníci studie denně konzumovali 700 ml minerálky Magnesia Extra, a přijali tak 218 mg hořčíku, jehož možný vliv na vnímání stresu a soustředění byl předmětem studie.

Dávka 700 ml minerální vody s významně vyšším obsahem hořčíku denně představuje značné zvýšení příjmu hořčíku oproti jeho obvyklému příjmu stravou. Důležité bylo také, ?aby účastníci studie byli schopni dané množství minerální vody během dne skutečně vypít, což by u většího objemu někteří nemuseli tak dobře zvládnout (pokud byli zvyklí pít opravdu málo).

Účastníci studie byli mladí studenti, pracující lidé v produktivním věku i nepracující v důchodovém věku. Výzkumu se zúčastnilo celkem 173 žen a mužů z Jihomoravského kraje. Na základě zvolené metodiky bylo z celkového souboru 173 osob vybráno 106 účastníků studie ve věku 18-78 let (ženy tvořily 72,6 %, muži 27,4 %), u nichž byl zjištěn psychický stres a kteří minimálně týden před začátkem konzumace minerální vody Magnesia Extra nepili žádnou minerální vodu s vyšším obsahem hořčíku ani neužívali žádný doplněk stravy obsahující hořčík.

Účastníci studie byli předem seznámeni s cíli studie, přesto je pravděpodobnost vlivu placebo efektu na výsledky velmi malá. Použitý přístroj Max Pulse totiž objektivně zaznamenává průtok krve kůží a sleduje činnost vegetativního nervového systému, což je jen velmi těžko ovlivnitelné vůlí, ať jde o jakékoli pohlaví.

Pečlivé zkoumání a testování

Všichni účastníci studie (173 osob) byli v první fázi vyšetřeni pomocí přístroje Max Pulse a byl s nimi vyplněn standardizovaný test Perceived Stress Scale 4 (dále jen PSS-4).

Měření na přístroji Max Pulse je neinvazivní a probíhá po dobu tří minut. Na levý ukazováček se vyšetřované osobě umístí sonda, která vysílá infračervený paprsek ?a zaznamenává průtok krve kůží. Přístroj kromě jiných parametrů vyhodnocuje i aktivitu autonomního nervového systému a stav stresu. Vyšetřované osoby byly informovány, jaké podmínky je nutné dodržet před a při měření. Do druhé fáze studie byli zařazeni ti, kteří měli skóre psychického stresu >= 59-100 (hodnota 59 představuje horní hranici normy a hodnota 100 maximální možné skóre stresu dle standardní metodiky přístroje Max Pulse).

Účastníci studie byli instruováni, aby se na měření dostavili v době, kdy nebudou vystaveni působení nějakého aktuálního psychického stresu (nepříjemný telefonát, časový tlak, nedávná hádka apod.). Pokud procházeli stresově více či méně zatíženým obdobím, danou situaci popsaly výsledky z přístroje Max Pulse.

Standardizovaný test PSS-4 patří k nejvíce používaným testům pro vyhodnocení míry pociťovaného stresu. Zahrnuje čtyři otázky, u každé z nich je možnost vybrat jednu z pěti odpovědí (nikdy, skoro nikdy, někdy, poměrně často, velmi často). Odpovědi se bodově ohodnotí a vypočítá se z nich celkové výsledné skóre (škála 0-16 bodů). Čím vyšší skóre, tím vyšší je u vyšetřované osoby míra pociťovaného stresu. Jako kritérium pro zařazení do druhé fáze studie bylo stanoveno skóre >= 9 bodů.  

Účastníci studie, kteří vyhovovali stanoveným kritériím pro dosažené skóre psychického stresu, byli zařazeni do druhé fáze studie (celkem 106 osob). Ve druhé fázi studie byl proveden standardizovaný Stroopův test, hodnotící soustředění a pozornost člověka.

Stroopův test je založen na tom, že člověk může být při vykonávání nějakého úkolu snadno rozptýlen svými automatickými návyky a reakcemi. Během testování se typicky projevuje tendence automaticky číst význam slov a značně to zpomalí schopnost správně rozeznávat a vyslovovat barvy. Účastníci studie provedli 3 subtesty, kdy v prvním četli stále dokola černobílý text, v  němž se střídala slova představující tři barvy, červenou, zelenou a modrou. V druhém subtestu vyslovovali namalované barvy. Ve třetím subtestu vyslovovali barvy, avšak text byl matoucí, protože ne vždy odpovídal popsané barvě.

Po provedení všech tří subtestů a vyhodnocení celého testu obdrželi účastníci studie na dobu 14 dnů minerální vodu Magnesia Extra s požadavkem, aby každý den vypili ve 3-4 dávkách jednu láhev této vody (700 ml). Po 14 dnech byly u každého účastníka studie provedeny opět všechny tři druhy testování, výsledky propočteny a statisticky vyhodnoceny.

Během výzkumu bylo požadováno zachování stejných standardních podmínek jako před výzkumem. Účastníci studie nesměli podnikat ve vztahu ke snižování stresu jakékoli změny v životním stylu, nesměli začít užívat léky, byliny, potravinové doplňky ani podstupovat terapie. Nadále pili své standardně používané nápoje, ale nesměli pít minerální vody s vyšším obsahem hořčíku, a to již týden před začátkem své účasti ve studii.

Výsledek: snadné řešení pro každého

Výsledky statistické analýzy dat získaných před a po konzumaci minerální vody s vyšším obsahem hořčíku ukazují, že se u účastníků studie, žen i mužů, po 14denní konzumaci minerální vody Magnesia Extra statisticky významně zlepšila (p?0,001) odpověď ?na psychický stres a jeho vnímání. Analýza získaných dat rovněž prokázala, že statisticky významnější zlepšení měly u obou použitých metod ženy (Max Pulse: p=0,00023, ?PSS-4: p
Proč měly ženy lepší výsledky než muži, nelze jednoznačně vysvětlit. Možná je za tím zvýšená senzitivita žen, ale důvodů bude pravděpodobně mnohem více, některé z nich jistě přímo ovlivněné fyziologií, jiné psychologické.

Statisticky významné změny v oblasti soustředění a pozornosti ukázal také standardizovaný Stroopův test. Po 14denní konzumaci minerální vody z přírodního léčivého zdroje Magnesia Extra se soustředění a pozornost účastníků studie statisticky významně zlepšila (p0,001). Ženy měly statisticky významnější výsledky ve zlepšení soustředění a pozornosti (p=1,401.10-15) než muži (p=4,658.10-5).

Celkové výsledky studie ukazují, že účinky minerální vody z přírodního léčivého zdroje Magnesia Extra na přítomnost stresu a jeho vnímání, stejně tak i na soustředění a pozornost jsou pro ženy i muže pozitivní a statisticky významné. Magnesia Extra proto představuje účinného přirozeného ochránce organizmu před stresem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
p = statistická hladina významnosti; čím menší číslo (více nul), tím vyšší významnost (statistickou významnost lze vyhodnotit různými metodami, vhodnou metodu volí statistik podle získaných dat)
rs = statistický koeficient pro srovnání výsledků více metod; čím podobnější čísla, tím srovnatelnější výsledky

 

Reklama

Komentáře

Reklama